Zawiadomienie

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych WP
Im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 24 marca 2014r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.


Miejsce obrad:  Sala Szkoleniowa Dowództwa Garnizonu Warszawa – wejście od ul. Gen Tokarzewskiego-Karaszewicza
– I termin rozpoczęcia – godzina 16.15
– II termin rozpoczęcia – godzina 16.30

Planowany porządek Zgromadzenia:

1. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań:
a) z działalności merytorycznej i finansowej;
b) Komisji Rewizyjnej;
c) Sądu Koleżeńskiego.

2. Zatwierdzenie planu działalności Stowarzyszenia na 2014 r. oraz przedstawienie propozycji do planu na 2015 r.
3. Zatwierdzenie uchwał Zarządu Stowarzyszenia w podjętych w trybie statutowym.
4. Udzielenie absolutorium Zarządu z wykonania obowiązków w 2013 r.
5. Wolne wnioski.
6. Dyskusja.

UWAGI!
Po obradach zapraszamy na spotkanie koleżeńskie w restauracji „BROWARMIA” przy ul. Królewskiej.

P.S.
Prosimy Koleżanki i Kolegów, którzy w ostatnich dniach wstąpili w nasze szeregi a także tych, którzy nie dostarczyli jeszcze zdjęć do legitymacji o ich zabranie i przekazanie w dniu zgromadzenia.
Przypominamy również o upływającym na koniec marca terminie zapłaty składek członkowskich na rachunek :  Bank Millenium nr 60 1160 2202 0000 0001 5626 2359
Wysokość składki – 60 zł/rok
Wpisowe dla nowych członków 50 zł – jednorazowo
W imieniu Zarządu
Prezes
Mirosław Dzięgielewski
Warszawa, 07 marca 2014r.