Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA
PODODDZIAŁÓW REPREZENTACYJNYCH WP
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie Pododdziałów Reprezentacyjnych W P, zwane dalej w Statucie
„Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24
kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może posiadać logo, barwy i godło.
§ 2
1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją, skupiającą w
swych szeregach obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności prawnych i
nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele statutowe Stowarzyszenia i
spełniają statutowe wymogi członkostwa.
2. Do Stowarzyszenia mogą również należeć cudzoziemcy spełniający statutowe wymogi
członkostwa.
§ 3
Członkowie Stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki, a ich wzajemne stosunki
są oparte na zasadach życzliwości, szacunku i pomocy.
§ 4
Stowarzyszenie zachowuje w swej działalności neutralność polityczną i tolerancję
światopoglądową.
§ 5
1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
3. Dopuszcza się działalność terenową Stowarzyszenia w formie Kół .
§ 6
1. Władze Stowarzyszenia i Kół posługują się własnymi pieczęciami, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać i nadawać własne odznaki honorowe.
§ 7
Stowarzyszenie może posiadać sztandar, który jest symbolem tradycji oraz wierności
i honoru, których Stowarzyszenie wymaga od swoich członków.
§ 8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej i świadczeniach
członków, a ponadto może zatrudniać pracowników.
§ 9
Stowarzyszenie może uczestniczyć w związkach innych stowarzyszeń, których
działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia. Może ono współpracować oraz
przystępować do organizacji krajowych, polonijnych i zagranicznych, których cele są
zbieżne z celami i programem działania Stowarzyszenia.
§ 10
Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 11
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie działalności Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska
Polskiego, umacnianie ich autorytetu, rozwijanie i popularyzowanie
wiedzy o Pododdziałach Reprezentacyjnych Wojska Polskiego oraz
instytucjach nadrzędnych w ujęciu historycznym i perspektywicznym ;
2) działanie na rzecz integracji środowisk żołnierzy oraz sympatyków
i miłośników Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego;
3) kultywowanie tradycji pokoleń żołnierzy Pododdziałów
Reprezentacyjnych Wojska Polskiego ;
4) prowadzenie badań nad historią rozwoju polskiej oraz europejskich
wojskowych formacji reprezentacyjnych;
5) współpraca z instytucjami kultury Wojska Polskiego;
6) podejmowanie inicjatyw szkoleniowo-wychowawczych i promocyjnych
służących ochotniczej działalności żołnierzy rezerwy ;
7) reprezentowanie i ochrona interesów byłych żołnierzy Pododdziałów
Reprezentacyjnych Wojska Polskiego – członków Stowarzyszenia wobec
władz państwowych, rządowych i samorządowych;
8) działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków
Stowarzyszenia i ich rodzin;
9) współpraca z międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny
charakter i cele;
10) prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej dla poszanowania
symboli narodowych;
11) umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym
środowisku, także utrzymywanie więzi ze społecznościami innych
pododdziałów reprezentacyjnych.
§ 12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) uczestnictwo członków w działalności Stowarzyszenia;
2) przedstawianie właściwym władzom i organom administracji publicznej
postulatów oraz opinii w sprawach Stowarzyszenia;
3) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
4) rozpoznawanie warunków socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia
i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych;
5) inspirowanie i organizowanie, w razie potrzeby, pomocy dla osób
określonych w pkt. 4;
6) organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów, wystaw upowszechniających
działalność Stowarzyszenia;
7) promowanie Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego
poprzez uczestnictwo w imprezach o charakterze proobronnym;
8) upowszechnianie wiedzy na temat tradycji Pododdziałów
Reprezentacyjnych Wojska Polskiego oraz poznawanie współczesnych
kierunków działań Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego;
9) organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród członków, miłośników
i sympatyków Stowarzyszenia;
10) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami
i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
11) organizowanie obchodów upamiętniających najważniejsze wydarzenia w
historii Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego;
12) współudział w prowadzeniu sali tradycji Pododdziałów
Reprezentacyjnych Wojska Polskiego oraz ochrona pamiątek
związanych z ich historią.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 13
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych
i wspierających.
2. Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest legitymacja członkowska.
§ 14
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać żołnierz Pododdziałów
Reprezentacyjnych Wojska Polskiego w czynnej służbie wojskowej oraz były żołnierz
Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego, który złoży stosowne pisemne
oświadczenie woli.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać żołnierz w służbie czynnej lub były
żołnierz oraz osoba cywilna, obecnie lub w przeszłości zatrudniona na stanowisku
bezpośrednio związanym z działalnością Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska
Polskiego o ile spełnia wymogi statutowe.
3. Do Stowarzyszenia nie mogą należeć osoby pozbawione praw publicznych, lub które z
przyczyn dyscyplinarnych zostały wydalone z Wojska Polskiego.
§ 15
1. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Koła w
drodze uchwały, zwykłą większością głosów.
2. Od uchwały o odmowie przyjęcia członka zwyczajnego przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Zebrania Członków Koła, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o odmowie przyjęcia.
§ 16
Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą być członkami Stowarzyszenia po
uzyskaniu zgody właściwych władz wojskowych.
§ 17
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia;
3) uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia;
4) brać udział w zebraniach, na których władze Stowarzyszenia podejmują
uchwały;
5) korzystać z pomocy prawnej i socjalno-bytowej Stowarzyszenia;
6) odwoływać się w sprawach osobistych do władz Stowarzyszenia;
7) nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia;
8) reprezentować Stowarzyszenie, z upoważnienia właściwych władz
Stowarzyszenia, na imprezach organizowanych przez władze państwowe
lub samorządowe albo przez organizacje pozarządowe;
9) uczestniczyć w kontaktach z zagranicznymi stowarzyszeniami
współpracującymi ze Stowarzyszeniem.
§ 18
Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:
1) realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do
postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, a także wypełniać
powierzone i przyjęte na siebie obowiązki;
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
3) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
4) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia;
5) przestrzegać zasad honoru i godności członka Stowarzyszenia;
6) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień Statutu;
7) pozyskiwać miłośników i sympatyków Stowarzyszenia;
8) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 19
Przynależność do Stowarzyszenia nie ogranicza praw jego członków do działalności
w legalnie istniejących partiach politycznych, związkach zawodowych i organizacjach
pozarządowych oraz przynależności do kościołów i związków wyznaniowych.
§ 20
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla Stowarzyszenia lub Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego.
2. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia przyznaje Zarząd Stowarzyszenia
w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu Koła .
3. Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w uroczystościach lub imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie, jak również mają prawo uczestniczyć
w zebraniach Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§ 21
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna,
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, wspierająca Stowarzyszenie w różnych
formach.
2. Decyzję o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenie podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, za zgodą
zainteresowanej osoby fizycznej lub prawnej, wyrażoną w formie oświadczenia woli
złożonego Zarządowi Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członek wspierający ustala z Zarządem
Stowarzyszenia.
4. Do członków wspierających stosuje się postanowienia § 20 ust. 3 niniejszego Statutu.
§ 22
1. Za zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia, mogą być przyznawane następujące
wyróżnienia:
1) dyplom uznania lub list gratulacyjny;
2) nadanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia;
3) srebrna lub złota odznaka honorowa Stowarzyszenia Pododdziałów
Reprezentacyjnych Wojska Polskiego
2. Wyróżnienia wymienione w ust. 1 przyznaje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały,
zwykłą większością głosów. Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia może wystąpić
Zarząd Koła.
§ 23
Przynależność do Stowarzyszenia członków zwyczajnych ustaje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia członka Stowarzyszenia, zgłoszonego
w formie pisemnej;
2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;
3) śmierci członka Stowarzyszenia.
§ 24
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Zarządu
Koła , zwykłą większością głosów, w przypadku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
2) nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich
przez okres ponad roku;
3) naruszenia postanowień Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Od uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia osobie zainteresowanej
przysługuje odwołanie do Zebrania Członków Koła w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o skreśleniu.
§ 25
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia powoduje utratę możliwości sprawowania
funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 26
1. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1) śmierci członka honorowego;
2) dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa honorowego, zgłoszonego
w formie pisemnej;
3) pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zgromadzenia
Delegatów Kół, podjętą na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w
przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub skazania
prawomocnym wyrokiem sądu;
2. Członkostwo wspierające ustaje wskutek trwałego zaprzestania udzielania pomocy
Stowarzyszeniu uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Kół, podjętą na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 27
Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą:
1) Zarząd Stowarzyszenia;
2) Komisja Rewizyjna;
3) Sąd Koleżeński.
§ 28
1. Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński są wybierane
w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów, przy obecności co najmniej
2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem
przypadków uregulowanych odrębnie w niniejszym Statucie.
§ 29
1. W razie ustania przynależności do Stowarzyszenia członka władz Stowarzyszenia, Koła
lub organu Stowarzyszenia z przyczyny określonej w § 23 niniejszego Statutu, właściwe
władze mogą dokooptować w drodze uchwały nowego członka, za jego zgodą,
wyłącznie spośród kandydatów do władz lub organów w kolejności uzyskanych głosów.
2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z
wyboru.
3. W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1/3 składu pochodzącego
z wyboru, odpowiednio Zarząd Stowarzyszenia albo Zarząd lub Prezes Koła zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Kół albo Nadzwyczajne Zebranie
Członków Koła dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej
w okresie 3 miesięcy od dnia zaistnienia stanu zdekompletowania.
4. Odwołanie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu Koła lub Sadu
Koleżeńskiego jest skuteczne wyłącznie z jednoczesnym powołaniem tych organów w
pełnym składzie na okres do końca bieżącej kadencji.
5. Odwołanie członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, Prezesa lub członka
Zarządu Koła jak i Przewodniczącego lub członka Sądu Koleżeńskiego jest skuteczne
wyłącznie z jednoczesnym wyborem nowego członka na zwolnione miejsce.
6. Zmiana Statutu, odwołanie członka władz Stowarzyszenia lub jego organów oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów Walnego
Zgromadzenie Delegatów Kół.
7. Z przebiegu obrad władz Stowarzyszenia i jego organów sporządza się protokoły.
§ 30
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych władz
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.
§ 31
Wszystkie władze Stowarzyszenia i Kół są obowiązane:
1) badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków
Stowarzyszenia skierowane do właściwych władz Stowarzyszenia albo
Kół oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia
zgłoszonych spraw;
2) informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach oraz
innych decyzjach dotyczących istotnych spraw Stowarzyszenia i jego
członków.
ROZDZIAŁ V
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 32
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów Kół;
2) Zarząd Stowarzyszenia;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Organem Stowarzyszenia jest Sąd Koleżeński.
§ 33
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli postanowienia
niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
§ 34
Kadencja wszystkich władz i organów Stowarzyszenia trwa 5 lat.
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW KÓŁ
§ 35
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów Kół, które
może być:
1) zwyczajne:
a) sprawozdawcze;
b) sprawozdawczo-wyborcze,
2) nadzwyczajne.
2. Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Kół wybierają Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborcze Kół na pięcioletnią kadencję, w proporcji jeden delegat na
każdą pełną lub rozpoczętą piątkę członków zwyczajnych Koła.
3. Walne Zgromadzenie Delegatów Kół jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej
połowa wybranych delegatów Kół w pierwszym terminie, a w drugim terminie, może
ono ważnie obradować bez względu na liczbę uczestniczących w nim delegatów.
4. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Kół biorą udział z głosem decydującym
Delegaci Kół , a z głosem doradczym i bez prawa udziału w głosowaniu mogą brać
udział członkowie honorowi i członkowie wspierający oraz osoby zaproszone.
5. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Kół uczestniczą członkowie Zarządu
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz mogą uczestniczyć Prezesi
i członkowie Zarządów Kół jeśli nie zostali wybrani delegatami.
§ 36
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Kół sprawozdawczo-wyborcze zwołuje
Zarząd Stowarzyszenia co 5 lat, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Kół
sprawozdawcze corocznie.
2. O terminie, miejscu i projektowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenie Delegatów Kół Regionalnych Zarząd Stowarzyszenia informuje
Zarządy Kół co najmniej na14 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.
3. Dopuszcza się przekazanie informacji o terminie, miejscu i projektowanym porządku
obrad w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Kół obraduje na podstawie uchwalonego
przez siebie regulaminu obrad, którego projekt w dniu rozpoczęcia Zgromadzenia
przedstawia Zarząd Stowarzyszenia.
§ 37
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Kół zwołuje się:
1) z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, wyrażonej w formie uchwały;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia
uchwały lub otrzymania wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Kół w celu odbycia obrad nad
sprawami, dla których Zgromadzenie zostało zwołane.
3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Kół stosuje się odpowiednio
postanowienia § 35 ust. 2 – 5 niniejszego Statutu.
§ 38
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów Kół należy:
1) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian w tym Statucie;
2) uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
3) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Kół;
4) uchwalenie regulaminu wyboru władz Stowarzyszenia oraz regulaminów ich
działania;
5) wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
7) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
8) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego
Zgromadzenia Delegatów Kół ;
9) ocena działalności Stowarzyszenia i władz Stowarzyszenia oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
i przeznaczenia jego majątku.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 39
Zarząd Stowarzyszenia w okresie między Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami Delegatów
Kół, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, kieruje jego działalnością zgodnie z
postanowieniami obowiązującego prawa, niniejszego Statutu i uchwał Walnych Zgromadzeń
Delegatów Kół oraz odpowiada przed nim za swoja pracę.
§ 40
1. Zarząd Stowarzyszenia jest powoływany w składzie od 5 do 9 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Prezydium, w składzie do
5 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego
i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie
rzadziej niż co trzy miesiące.
4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezydium lub Prezes, zawiadamiając
wszystkich członków Zarządu z 14-dniowym wyprzedzeniem
o terminie, miejscu i projektowanym porządku obrad oraz określając sposób
i miejsce udostępnienia materiałów będących przedmiotem obrad.
5. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia może zostać zwołane także na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
§ 41
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z postanowieniami niniejszego Statutu i uchwał Walnych Zgromadzeń
Delegatów Kół;
2) prowadzenie działań mających na celu popularyzację działalności
Stowarzyszenia oraz Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego i
innych pododdziałów reprezentacyjnych wśród społeczeństwa naszego kraju;
3) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz państwowych, i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych, a także współpraca
i współdziałanie z tymi władzami i organizacjami;
4) współpraca i współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi
resortów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
5) dokonywanie badań i analiz dotyczących sytuacji socjalno-bytowej członków
Stowarzyszenia, w tym szczególnie poszkodowanych w czasie wykonywania
obowiązków służbowych;
6) podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia regulaminów i instrukcji
działania;
7) powoływanie komisji problemowych i zespołów doradczych oraz uchwalanie
zasad ich funkcjonowania;
8) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz sposobu ich
podziału;
9) zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz ustalanie budżetu;
10) rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu
Stowarzyszenia;
11) podejmowanie uchwał w sprawie wyróżnień;
12) występowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do właściwych instytucji
państwowych o mianowanie na kolejne stopnie wojskowe wyróżniających się
członków Stowarzyszenia – żołnierzy rezerwy;
13) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów
Kół ;
14) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów Kół.
2. Zarząd Stowarzyszenia może wprowadzić cotygodniowe dyżury swych członków w
siedzibie Zarządu Stowarzyszenia.
§ 42
1. W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia, pracą Stowarzyszenia
kieruje Prezydium.
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia i Prezydium są zwoływane zależnie od potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
3. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i Prezydium mogą uczestniczyć, z głosem
doradczym, zaproszeni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz
organizacji pozarządowych.
4. Prezydium składa Zarządowi sprawozdania ze swojej działalności i czynności
podejmowanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
§ 43
Zarząd Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników Stowarzyszenia, określać ich
zadania oraz ustalać wysokość wynagrodzeń w ramach posiadanego budżetu.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 44
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków Stowarzyszenia,
w tym jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
§ 45
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia, w
tym szczególności gospodarki finansowej i stanu opłacania składek
członkowskich;
2) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Kół sprawozdania
obejmującego ocenę całokształtu działalności oraz gospodarki finansowej i
majątkowej Stowarzyszenia, a także wniosku
w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
3) przedstawianie raz w roku Zarządowi Stowarzyszenia informacji
o wykonaniu budżetu oraz wynikach przeprowadzonych kontroli;
4) możliwość uczestniczenia jej przedstawiciela z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i Prezydium.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 46
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia związane
z jego działalnością.
2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi od 3 do 5 członków, wybieranych na
okres kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Kół.
3. Sąd Koleżeński ze swojego składu wybiera przewodniczącego, który
przewodniczy obradom Sądu Koleżeńskiego.
4. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia lub zainteresowanego członka Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński
dąży do polubownego załatwienia sprawy.
§ 47
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków
Stowarzyszenia postanowień Statutu;
2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami
Stowarzyszenia;
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Delegatów Kół.
§ 48
Sąd Koleżeński może stosować:
1) upomnienie;
2) ostrzeżenie;
3) naganę;
4) zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku;
5) wnioskowanie do Zarządu Koła lub Walnego Zgromadzenia Delegatów o
wykluczenie ze Stowarzyszenia.
§ 49
1. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia
i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
2. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej 2/3 jego członków.
3. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do
wiadomości wszystkich członków.
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów Kół w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia
zainteresowanemu.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 50
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań
w imieniu Stowarzyszenia jest upoważniony Zarząd Stowarzyszenia.
§ 51
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz
ofiarności społecznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności społecznej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy działalności
statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
§ 52
1. Fundusze Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.
2. Podstawę gospodarki finansowej władz Stowarzyszenia stanowią uchwalone przez nie
budżety.
§ 53
1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia
oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie
i podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika Zarządu Stowarzyszenia.
2. Do ważności oświadczeń woli nie wymienionych w ust.1 i pozostałych dokumentów
Zarządu Stowarzyszenia lub Prezydium wymagany jest podpis Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia, a w przypadku jego nieobecności – upoważnionego wiceprezesa lub
sekretarza generalnego.
§ 54
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo podwyższenia wpisowego i składki członkowskiej
ponad ustalone w Stowarzyszeniu wysokości, a uzyskane w ten sposób fundusze
wykorzystać na cele statutowe. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia musi być
zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Delegatów Kół.
2. W szczególnych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zastosować ulgi lub
zwolnić z obowiązku opłaty składki członkowskiej.
ROZDZIAŁ VII
KOŁA STOWARZYSZENIA
§ 55
1. Koło Stowarzyszenia, zwane dalej „Kołem”, działa na podstawie niniejszego Statutu.
2. Koło jest strukturą terenową Stowarzyszenia, nie posiadającą osobowości prawnej.
§ 56
1. Koło jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną strukturą wchodzącą
w skład Stowarzyszenia.
2. Koło skupia członków Stowarzyszenia, którzy posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, nie są pozbawieni praw publicznych oraz akceptują cele
statutowe Stowarzyszenia i spełniają statutowe wymogi członkostwa.
§ 57
Członkowie Koła mają równe prawa i obowiązki, a ich wzajemne stosunki są oparte na
zasadach życzliwości, szacunku i pomocy.
§ 58
Koło zachowuje w swej działalności statutowej neutralność polityczną i tolerancję
światopoglądową.
§ 59
1. Koło może być utworzone przy Dowództwie Garnizonu Warszawa oraz przy innych
jednostkach organizacyjnych MON. Koło skupia członków Stowarzyszenia związanych
miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania.
2. Zasięg terytorialny Koła pokrywa się z obszarem bezpośredniego działania instytucji,
przy której jest utworzone.
§ 60
1. Koło tworzy się, jeżeli będzie ono skupiać co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o utworzeniu Koła podejmują zainteresowani członkowie Stowarzyszenia.
3. Uchwała o utworzeniu Koła podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 61
Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej i świadczeniach członków. Świadczeniem
pieniężnym członka Koła na rzecz Stowarzyszenia jest wpisowe
i składka członkowska. Składkę członkowską co roku należy opłacić do końca
I kwartału. Członkowie wspierający wysokość składki określają według własnego uznania.
§ 62
Koło działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. Każde Koło dostosowuje cele i sposoby
działania do warunków, w jakich działa, własnych możliwości i potrzeb. Nie może jednak
wykraczać poza ramy określone w Statucie Stowarzyszenia.
CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 63
1. Członkowie Koła dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych
i wspierających.
2. Dowodem przynależności do Koła jest legitymacja członkowska ze zdjęciem
wydawana przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wypełnionej deklaracji.
§ 64
1. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać żołnierz Pododdziałów Reprezentacyjnych
Wojska Polskiego w czynnej służbie wojskowej oraz były żołnierz Pododdziałów
Reprezentacyjnych Wojska Polskiego, który złoży stosowne pisemne oświadczenie
woli.
2. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać żołnierz w służbie czynnej lub były żołnierz
oraz osoba cywilna, obecnie lub w przeszłości zatrudniona na stanowisku
bezpośrednio związanym z działalnością Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska
Polskiego o ile spełnia wymogi statutowe.
3. Członkiem zwyczajnym Koła nie mogą być osoby pozbawione praw publicznych lub
osoby, które z przyczyn dyscyplinarnych zostały wydalone z Wojska Polskiego .
§ 65
Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą być członkami Koła po uzyskaniu zgody
właściwych władz wojskowych.
§ 66
Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego do Koła oraz o skreśleniu z listy członków
zwyczajnych Koła podejmuje Zarząd Koła w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.
Uchwałę przesyła się do Zarządu Stowarzyszenia. Osobom skreślonym z listy członków
zwyczajnych Koła przysługuje odwołanie do Zebrania Członków Kola w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.
§ 67
1. Najwyższą władzą Koła jest Zebranie Członków Koła. Zebranie Członków Koła jest
ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Koła uprawnionych do
głosowania. Członkowie honorowi i członkowie wspierający, a także osoby zaproszone
mają głos doradczy, bez prawa głosowania.
2. Uchwały Zebrania Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym z wyjątkiem przypadków uregulowanych odrębnie w niniejszym Statucie.
3. Zebrania Członków Koła są zwoływane w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz na dwa miesiące.
4. Co pięć lat zwołuje się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła,
podczas którego dokonuje się wyboru władz Koła. Wybory są dokonywane w
głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 2/3 członków Koła uprawnionych do
głosowania.
5. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła wybiera spośród swoich członków
delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Kół,
w proporcji jeden delegat na każdą pełną lub rozpoczętą piątkę członków zwyczajnych
Koła.
6. Do kompetencji Zebrania Członków Koła należy:
1) uchwalania programu działania Koła,
2) wybór członków Zarządu Koła,
3) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Kół,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz
5) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
6) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zebrania Członków Koła,
7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.
7. Koło reprezentuje Prezes Zarządu Koła, a w przypadku jego nieobecności inny
upoważniony członek Zarządu Koła.
8. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie:
1) uchwały Zebrania Członków Koła,
2) uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku gdy działalność władz Koła
jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia niniejszego statutu,
bądź liczba członków Koła zmniejszy się poniżej liczby członków
wymaganej do jego założenia.
§ 68
1. Działalnością Koła kieruje Zarząd w składzie:
1) prezes;
2) sekretarz;
3) skarbnik.
2. Jeżeli liczebność Koła przekracza 20 członków, skład Zarządu Koła można poszerzyć
zgodnie z § 40 ust. 1 Statutu.
3. Wybory członków Zarządu Koła są dokonywane w głosowaniu tajnym, przy obecności
co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Koła.
4. Do Zarządu Koła stosuje się odpowiednio § 28 ust. 2 i § 29 Statutu.
5. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Koła;
2) z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia reprezentowanie Stowarzyszenia
wobec lokalnych władz państwowych i samorządowych oraz lokalnych
organizacji pozarządowych;
3) realizowanie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenia Delegatów
Kół oraz Zarząd Stowarzyszenia;
4) realizowanie uchwał podejmowanych przez Zebrania Członków Koła;
5) składanie na Zebraniach Członków Koła sprawozdań ze swej działalności;
6) gospodarowanie funduszami Koła i rozliczanie się wobec Zarządu
Stowarzyszenia;
7) przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdań z działalności Koła;
8) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i podejmowanie uchwał
w sprawach skreślenia z listy członków zwyczajnych;
9) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami o przyznanie tytułu
honorowego członka Stowarzyszenia;
10) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami o wyróżnienie członków
zwyczajnych Koła;
11) przygotowywanie i zwoływanie Zebrań Członków Koła.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 69
1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić sąd rejestrowy
o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Prezes Koła zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia o propozycjach zmian
postanowień Statutu oraz o rozwiązaniu Koła.
3. Koszty likwidacji Stowarzyszenia lub Koła pokrywa się z majątku
Stowarzyszenia.